Podjęcie przez Zarząd GKS GieKSa Katowice SA uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

14.07.2016 (bieżący 14/2016)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, że w dniu 13.07.2016 r. podjął uchwałę nr 1/07/2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii T i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji.

Na mocy § 7a Statutu Spółki, uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 czerwca 2016 r. nr 5//07/2016, Zarząd podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), czyli do kwoty 44.123.735,00 zł (czterdziestu czterech milionów stu dwudziestu trzech tysięcy siedmiuset trzydziestu pięciu złotych), poprzez emisję 1000000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii T nowej emisji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

Celem emisji Akcji serii T jest umożliwienie realizacji przez Zarząd, założeń stanowiących podstawę podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 maja 2016 r. uchwały numer 26/05/2016 w sprawie uchylenia i stwierdzenia wygaśnięcia kapitału docelowego i zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej. Powyższe niezbędne jest dla przyspieszenia procesu pozyskania kapitału koniecznego dla dalszej realizacji strategii rozwoju Spółki.

Cena emisyjna akcji serii T została określona na kwotę 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję.
Akcje serii T zostaną zaoferowane do objęcia w ramach ofert prywatnych skierowanych do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) podmiotów, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki.

Umowy objęcia akcji serii T zostaną zawarte przez Spółkę z inwestorami w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h., tj. w drodze subskrypcji prywatnej, której otwarcie określa się na dzień 13 lipca 2016 r., zaś termin zamknięcia na dzień 3 sierpnia 2016 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu
Oficjalny partner klubu
Główny sponsor klubu
Sponsor
Premium
Partner
platynowy
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy