Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

19.08.2015 (bieżący 24/2015)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 19.08.2015 r. podjął uchwałę nr 1/08/2015 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii S i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji. Działając zgodnie z postanowieniami § 7a Statutu Spółki, Zarząd podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 6.800.000,00 zł (sześciu milionów ośmiuset tysięcy złotych), czyli do kwoty 43.123.735,00 zł (czterdziestu trzech milionów stu dwudziestu trzech tysięcy siedmiuset trzydziestu pięciu złotych), poprzez emisję 6800000 (sześciu milionów ośmiuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii S nowej emisji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
Celem emisji Akcji serii S jest umożliwienie realizacji przez Zarząd, założeń stanowiących podstawę podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 czerwca 2014 r. uchwały numer 24/06/2014 o zmianie Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej. Powyższe niezbędne jest dla przyspieszenia procesu pozyskania kapitału koniecznego dla dalszej realizacji strategii rozwoju Spółki
Akcje serii S zostaną zaoferowane do objęcia po cenie emisyjnej w wysokości 1 zł (jeden złoty) w ramach ofert prywatnych skierowanych do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) podmiotów, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki.
Umowy objęcia akcji serii S zostaną zawarte przez Spółkę z inwestorami w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h., tj. w drodze subskrypcji prywatnej, której otwarcie określa się na dzień dziewiętnastego sierpnia dwa tysiące piętnastego roku (19.08.2015 r.), zaś termin zamknięcia na dzień osiemnastego września dwa tysiące piętnastego roku (18.09.2015 r.).


Podstawa prawna: § 3 ust 5b Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga