Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

29.07.2011 (bieżący 4/2011)

Raport bieżący nr 4/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 29.07.2011 r. podjął uchwałę nr 16/07/2011 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii F i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji. Działając na podstawie upoważnienia z § 7a Statutu Spółki, Zarząd podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) i nie wyższą niż: 2.347.857,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100).

Celem emisji Akcji serii F jest umożliwienie realizacji przez Zarząd, założeń stanowiących podstawę podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu ósmego marca dwa tysiące jedenastego roku (08-03-2011 r.) uchwały numer 17/03/2011 o zmianie Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej. Powyższe niezbędne jest dla przyspieszenia procesu pozyskania kapitału koniecznego dla dalszej realizacji strategii rozwoju Spółki.

Akcje serii F zostaną zaoferowane do objęcia po cenie emisyjnej w wysokości 1 zł (jeden złoty) w ramach ofert prywatnych skierowanych do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) podmiotów, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki. Umowy objęcia akcji serii F zostaną zawarte przez Spółkę z inwestorami w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h.- tj. w drodze subskrypcji prywatnej, której otwarcie określa się na dzień dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące jedenastego roku, zaś termin zamknięcia na dzień trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące jedenastego roku.

Podjęcie w/w uchwały związane jest z realizacją postanowienia uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 8 marca 2011 r. oraz powzięciem informacji od większościowych Akcjonariuszy - spółki Centrozap S.A. oraz Miasta Katowice o deklaracji objęcia akcji emisji realizowanych w ramach podwyższenia kapitału docelowego Spółki.


Podstawa prawna: § 3 ust 1 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Tomasz Karczewski - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa