Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.

02.11.2011 (bieżący 13/2011)

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 2 listopada 2011 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu w dniu 25 października 2011 r. wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.


Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 10.675.878,00 zł do kwoty 13.023.735,00 zł poprzez emisję 2.347.857 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

W związku z powyższym, kapitał zakładowy spółki GKS GieKSa Katowice S.A. wynosi 13.023.735,00 zł i dzieli się na 13.023.735 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:
- 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 6.000.878 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 575.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 2.347.857 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Emitent informuje, iż po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 13.023.735.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w niniejszym postanowieniu Sąd Rejonowy Katowice - Wschód dokonał wpisu zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki polegającej na powołaniu dwóch nowych członków w osobach: Solska-Kuchciak Elżbieta oraz Wojciechowski Dawid. O powołaniu członków Rady Nadzorczej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2011.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 5) Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Tomasz Karczewski - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga