Zarejestrowanie Fundacji \"Młoda GieKSa\"

24.11.2011 (bieżący 15/2011)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powzięła informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy powołanej przez GKS GieKSa Katowice S.A. Fundacji "Młoda GieKSa". Celami Fundacji są:
1.Standaryzacje działań i ujednolicenie programów szkoleń w zakresie pomocy i w zakresie wyrównywania szans młodzieży,
2.Doskonalenie kadr związanych z edukacją sportową i wychowaniem młodzieży,
3.Fundowanie stypendiów naukowych i sportowych oraz organizowania i finansowania staży krajowych i zagranicznych oraz w innych formach,
4.Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez sportowych, w szczególności obozów sportowych dla młodzieży, oraz uczestniczenie w państwowym i wewnątrzorganizacyjnym systemie zawodów sportowych,
5.Prowadzenie działalności z zakresu informacji naukowej w dziedzinie wychowania fizycznego i sportu oraz dziedzin pokrewnych,
6.Organizowanie konferencji i sympozjów naukowych związanych z aktywizacją społecznozawodową młodzieży,
7.Przygotowanie materiałów szkoleniowych, informacyjno-edukacyjnych, publikacji oraz programów radiowych i telewizyjnych,
8.Organizowanie i prowadzenie prac badawczych,
9.Organizowanie akcji pomocy,
10.Prowadzenie szkoleń i ćwiczeń,
11.Organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu sportowego,
12.Organizowanie i finansowanie dostępu do sprzętu i obiektów sportowych,
13.Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
14.Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Tomasz Karczewski - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga