Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

16.03.2012 (bieżący 5/2012)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 15.03.2012 r. podjął uchwałę nr 2/03/2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
w drodze emisji nowych akcji serii G i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji. Działając zgodnie z postanowieniami § 7a Statutu Spółki, Zarząd podjął uchwałę
o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż: 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100) i nie wyższą niż: 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100).
Celem emisji Akcji serii G jest umożliwienie realizacji przez Zarząd, założeń stanowiących podstawę podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu ósmego marca dwa tysiące jedenastego roku (08-03-2011 r.) uchwały numer 17/03/2011 o zmianie Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej. Powyższe niezbędne jest dla przyspieszenia procesu pozyskania kapitału koniecznego dla dalszej realizacji strategii rozwoju Spółki
Akcje serii G zostaną zaoferowane do objęcia po cenie emisyjnej w wysokości 1 zł (jeden złoty) w ramach ofert prywatnych skierowanych do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) podmiotów, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki. Umowy objęcia akcji serii G zostaną zawarte przez Spółkę z inwestorami w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h.- tj. w drodze subskrypcji prywatnej, której otwarcie określa się na dzień piętnastego marca dwa tysiące dwunastego roku, zaś termin zamknięcia na dzień dwudziestego trzeciego marca dwa tysiące dwunastego roku.
Podjęcie w/w uchwały związane jest z realizacją postanowienia uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 8 marca 2011 r. oraz powzięciem informacji od większościowego Akcjonariusza - spółki Centrozap S.A. o deklaracji objęcia akcji emisji realizowanych w ramach podwyższenia kapitału docelowego Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Radosław Bryłka - Prokurent

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga