GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 4 2012[349004]

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 4/2012
Data sporządzenia: 10-04-2012

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Powzięcie informacji o korekcie zawiadomienia złożonego w dniu 3 kwietnia 2012 r. przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych o zbyciu akcji.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Treść zawiadomienia:
GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2012 r. powzięła informację o dokonaniu przez Pana Ireneusza Króla korekty zawiadomienia złożonego w dniu 3 kwietnia 2012 r. dotyczącego nabycia przez spółkę Trust Trading sp. z o.o. od Centrozap S.A. 6.305.878 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A.
W treści zawiadomienia omyłkowo została określona średnia cena nabycia akcji: 0,97 zł za 1 akcję.
Prawidłowa średnia cena nabycia akcji wynosi: 1,03 zł za jedną akcję.Treść zawiadomienia po korekcie brzmi:

GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 03.04.2012 r. otrzymała zawiadomienie od Pana Ireneusza Króla w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o zbyciu przez Spółkę Centrozap S.A. w dniu 2 kwietnia 2012 roku w ramach transakcji pozagiełdowej łącznie 6.305.878 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice SA po średniej cenie 1,03 zł za 1 akcję, stanowiących 48,42% w kapitale zakładowego Spółki, i dających 6.305.878 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 48,42% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przed zawarciem niniejszych transakcji Spółka Centrozap S.A. posiadała 6.305.878 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A., stanowiących 48,42% kapitału zakładowego Spółki, i dających 6.305.878 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 48,42% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po zawarciu niniejszych transakcji Centrozap SA nie posiada akcji GKS GieKSa Katowice S.A.

Podstawą dokonania niniejszego zawiadomienia jest fakt, iż sprzedająca akcje GKS GieKSa Katowice S.A. - spółka Centrozap S.A. jest blisko związaną z Panem Ireneuszem Królem w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a) - w spółkach zasiada w organach zarządzających oraz nadzorujących.

.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
. 10-04-2012 Radosław Bryłka Prokurent 10-04-2012 Jacek Krysiak Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa