Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii G

02.06.2012 (bieżący 17/2012)

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 1 czerwca 2012 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu w dniu 30 maja 2012 r. wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 13.023.735,00 zł do kwoty
14.223.735,00 zł poprzez emisję 1.200.00 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

W związku z powyższym, kapitał zakładowy spółki GKS GieKSa Katowice S.A. w kwocie 14.223.735,00 zł składa się z 14.223.735 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:

- 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 6.000.878 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 575.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 2.347.857 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Emitent informuje, iż po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 14.223.735.



Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 5) Zał. nr 3 Reg. ASO



Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Radosław Bryłka - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga