Treść uchwały podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po wznowieniu obrad w dniu 01 czerwca 2012 r.

02.06.2012 (bieżący 18/2012)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 15 maja 2012 roku, kontynuującego obrady w dniu 01 czerwca 2012 roku, po upływie zarządzonej przerwy w obradach (Spółka informowała o zarządzonej przerwie w obradach tego Zgromadzenia w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 10/2012 z dnia 15 maja 2012 roku).


Do momentu zarządzenia przerwy w obradach Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały:
1.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
2.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
3.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
7.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2011.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011.
9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.
14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.
15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.
16.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
17.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
18.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
19.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
20.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
21.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
22.Podjęcie uchwały w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

W dniu 01 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuowało obrady podejmując uchwałę nr 1/06/2012 w sprawie uchylenia i stwierdzenia wygaśnięcia kapitału docelowego i zmiany statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 6 ,7 Zał. nr 3 Reg. ASO
 

Załączniki:

Treść uchwały ZWZ po wznowieniu obrad 1.06.2012.pdf rozmiar: 139.2 kB

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Radosław Bryłka - Wiceprezes Zarządu

 

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga