GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 9 2012[357175]

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 9/2012
Data sporządzenia: 22-06-2012

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Powzięcie informacji o przekroczenie progu 33 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 21.06.2012 r. powzięła informację od akcjonariusza Spółki - Miasta Katowice, iż działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, nr 185, poz. 1439 j.t.) Miasto Katowice, posiadające dotychczas łącznie 3.800.000 sztuk akcji Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 26,71% w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w walnym zgromadzeniu (co stanowi 26,71% głosów w walnym zgromadzeniu), informuje, że w dniu 18.06.2012 r. podpisało z GKS GieKSa Katowice S.A. umowę objęcia akcji serii H, wyemitowanych na mocy uchwały nr 01/05/2012 Zarządu Spółki podjętej w dniu 18.05.2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii H i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji (z późn. zm.).

Na mocy ww. umowy Miasto Katowice objęło 1.600.000 akcji serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie emisyjnej 1,00 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 1.600.000,00 zł.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Miasto Katowice będzie posiadało łącznie 5.400.000 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A. (co stanowi 34,12% w kapitale zakładowym) i taką samą liczbę głosów w walnym zgromadzeniu (co stanowi 34,12% głosów w walnym zgromadzeniu).

.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
. 22-06-2012 Jacek Krysiak Prezes Zarządu 22-06-2012 Radosław Bryłka Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga